KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma PROMED P.Łach R.Głowacki spółka jawna ul. Olszańska 5g, 31-513 Kraków, tel.: 12 412 01 77.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi – świadczenie zdrowotne.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Sławomir Cebula, adres e-mail: scebula@cmpromed.pl, tel. 601469795.
 2. Przedstawicielem Administratora jest Michał Łach – Dyrektor Zarządzający: biuro@cmpromed.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 9 ust. 2 lit h, który stanowi podstawę przetwarzania danych wrażliwych jak również danych „zwykłych” im towarzyszących. Do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby. Do danych takich należą informacje o danej osobie fizycznej zbierane podczas jej rejestracji do usług opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia jej usług opieki zdrowotnej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje okresy obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej wynoszące:
 • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – zasada ogólna,
 • 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia,
 • 30 lat – w przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej   składników lub też gdy nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała (w takim przypadku okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon).
 1. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, po upływie okresów przechowywania zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 2. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zgodnie z art. 9 ust. 2 lit h RODO celów zdrowotnych przetwarzania.
 3. Twoje dane osobowe mogą być zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta mogą być udostępniane w określonych sytuacjach innym podmiotom. Na przykład: organom władzy publicznej i NFZ, innym placówkom świadczącym usługi zdrowotne (gdy wymaga tego ciągłość leczenia), organom rentowym (w związku z prowadzonym postępowaniem) czy wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 4. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.